Heeft u een zelfbouwkavel gekocht en plannen om zelf u huis te bouwen? Of heeft u een pand gekocht dat helemaal opgeknapt dient te worden? Heeft u advies nodig hoe dit aan te pakken, een passend ontwerp naar u wensen of een totaal ontzorger? Daarvoor kunt u bij ons terecht. Wij vertalen u wensen in een ruimtelijk ontwerp. Wij maken mogelijkheden en de kosten die dit met zich mee bengt inzichtelijk

zodat u beslissingen kan maken. In het gehele bouwproces, zoals het onderhandelen met aannemers en het begeleiden van de uitvoering, staan wij u bij.

 

Als eerst brengen wij u wensen in kaart. Naar aanleiding van dit gesprek maken wij een Project initiatie document (PID) op waarin de aspecten van uw bouwwerk omschreven staan. In dit fase document berekenen wij de stichtingskosten en geven wij al de benodigde fases en werkzaamheden van het bouwproces aan. Ook worden in dit document de globale eisen, zoals energie eisen, benoemt.

Na goedkeuring van het document, welke wij elke fase meenemen en eventueel bijstellen, maken wij samen met u het programma van eisen op. In dit document staan al uw eisen die u de ruimtes en uw toekomstig bouwwerk stelt. Aan de hand van deze eisen maken wij een ruimtelijke samenhangende vertaling, het ontwerp. Naast uw wensen en eisen, onderzoeken wij alle andere randvoorwaarden die aan uw kavel worden gesteld. Zo kan het bestemmingsplan bepaalde eisen stellen aan het volume van uw bouwwerk. Of kan de opbouw van de grondlagen voor bepaalde kostenbesparende oplossingen zorgen.

Na het afronden van het ontwerp, wilt de gemeente meestal inzage in de plannen die u heeft. Zij toetsen uw plan aan de wettelijke eisen en niet in strijd zijn met de geldende welstands- en bestemmingsplanregels. Wij maken inzichtelijk doormiddel van tekeningen en berekeningen dat uw bouwwerk aan de eisen voldoet zodat een omgevingsvergunning afgegeven kan worden.
Om voor een bouwer inzichtelijk te maken wat hij moet bouwen en welke prijs hij dient te rekenen voor het bouwwerk, vertalen wij het ontwerp naar technische tekeningen. In deze tekeningen staan de verschillende soorten materialen omschreven, de positie van de materialen en hoe ze aansluiten zodat bijvoorbeeld geen tocht of lekkage ontstaat. Aan deze fase besteden wij extra aandacht zodat in de uitvoeringsfase een goed contract ligt en de aannemer weet wat hij moet bouwen.

 

Mocht u op een gebied zelf mee willen helpen aan uw pand, houden wij in het contract hier natuurlijk rekening mee zodat de toekomstige aannemer geïnformeerd is. Dit doen wij ook als u bijvoorbeeld al een kozijnleverancier heeft.

 

Nadat we een aantal geselecteerde aannemers de stukken hebben toegestuurd, de prijzen hebben beoordeeld, de onderhandelingen hebben gevoerd en een aannemer het werk hebben gegund, starten wij met de uitvoering. In deze fase bekijken wij of het bouwwerk uitgevoerd wordt volgens contract en coördineren wij taken die voor rekening van u komen. Via vergaderingen en bezoeken aan de bouw houden wij de voortgang in de gaten. Met financiële staten houden wij overzicht over de financiële stand van zaken. Mochten er zich tussentijdse veranderingen voordoen doordat u bijvoorbeeld andere inbouwlampen wenst, prijzen wij deze af met de aannemer en vertalen wij deze naar de bouw.

 

Uiteindelijk resulteert het bouwen zich in een oplevering waarbij wij een staat maken welke punten nog wel en niet gedaan moeten worden. Als deze lijst gemakkelijk in korte tijd af te werken is door de aannemer leveren wij het bouwwerk op en kan het onderhoudstermijn beginnen. In dit termijn test u het pand of alles naar behoren werkt. Mocht er onverhoopt een gebrek zich voordoen, dan zal de aannemer deze moeten herstellen. In samenspraak met u beoordelen wij hoe complex het gebrek is. Hierna wordt de juiste actie ondernomen.

 

Bij het zelfbouwen van uw pand hechten wij veel waarde aan de zorgvuldigheid en accuratesse hoe uw pand tot stand komt. Wij begrijpen hoe belangrijk het bouwen van een huis voor u is en maken graag samen met u een feestje van het tot stand komen van uw wensen.

 

Maak nu nog kennis met ons.

 

Als u een zelfbouwkavel wilt kopen, kijk dan ook op:

Kavels in Den Haag

Kavels in Rotterdam

Kavels in Amsterdam